Alapító Okirat

2014.06.07 16:00

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

1. §

Általános rendelkezések

 

A SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

1.      A szervezet neve:                     SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

2.      Rövidített neve:                        SegŐsdi H.Í.E

3.      Székhelye:                              7562 Segesd, Damjanich u. 2.

4.      Postacím:                               7562 Segesd, Damjanich u. 2.

5.      Alapításának időpontja:            2013. február 02.

6.      Működési területe kiterjed Magyar ország egész területére.

7.      Az Egyesület önálló jogi személy.

8.      Az Egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a területileg illetékes ügyészség.

 

2. §

Az Egyesület tevékenysége

 

1.      Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat – pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőt, megyei, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.      Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

3.      Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásai bárki számára elérhetőek. Az Egyesület hirdetményeit, beszámolóit, döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, szórólapokon, és egyéb sajtótermékekben, valamint az Egyesület honlapján teszi közzé.

4.      Az Egyesület, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

 

3. §

Az egyesület célja és feladatai

1.Az Egyesület céljai:

 

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

kulturális tevékenység

kulturális örökség megóvása

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység természet-, állat-, és környezetvédelem. a történelmi íjászat felelevenítése, népszerűsítése, hagyományok ápolása,

az íjászattal kapcsolatos életmód, viselet, felszerelések és ismeretek elsajátítása, megismerése és megismertetése

az íjászhagyományok megőrzése, elsajátítása, továbbadása

az egyetemes magyarság és Magyar Állam történelmének, nemzeti azonosságának, kultúrájának és hagyományainak megismerése, ápolása, őrzése

a népi értékek felkutatása, hagyományok ápolása, átadása

hozzájárulás a kulturális emlékezet továbbéléséhez, hozzásegítve a múlt megértését

a magyar szellemi morál és értékrend megismerése, megismertetése

az Egyesület gondot fordít a közösségi életre és az egyéni fejlődésre, illetve ezek szellemi megújulására

Előadások, táborok, tanfolyamok, bemutatók, nyílt napok szervezése, rendezése.

 

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében ellátott feladatai:

 

közreműködik színvonalas, tartalmas kiadványok, katalógusok, tájékoztatók, stb. előkészítésében és megjelentetésében

összegyűjti a szükséges információkat és ezeket rendelkezésére bocsátja

kapcsolatokat kezdeményez és együttműködik a tevékenységében érdekelt hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel,

kapcsolatot keres és tart a sajtó és média képviselőivel és gondoskodik az egyesület tevékenységének nyilvánosságáról

az egyesület egyik legfontosabb feladata a tevékenységéhez szükséges anyagi, pénzügyi, tárgyi, technikai és infrastrukturális háttér megteremtése    érdekében bevételi források, pályázatok, egyéb támogatások felkutatása, feltételeinek megismerése és igénybevétele

a tagok igény szerinti felkészítése, képzése

versenyek és rendezvények szervezése

 

4.§

Az egyesület tagsága

 

1.) Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy és minden jogi személy, aki az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, valamint az Egyesület Közgyűlése által megállapított és jóváhagyott mértékű tagdíjat megfizeti. Kiskorú tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttéhez a kiskorú szülőjének vagy más törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és adataikat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és őrzi.

1/1 Tagsági viszony kezdeményezése írásbeli belépési nyilatkozattal lehetséges. A tag felvételéről a Közgyűlés dönt.

a.) Tagdíj megfizetése, tárgy hónapjának 15. napjáig lehetséges.

Amennyiben a tag ezt elmulasztja, a tagsági viszonyát az elnökség felülvizsgálja, felhívja a figyelmét tagdíjfizetésre, további egy negyedév eltelte után pedig javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tag törlésére.

b.) Tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

1/2 Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A rendes és pártoló tagokat tagdíjfizetési kötelezettség terheli. A tárgyévre vonatkozó tagdíj összegét az Elnökség határozza meg – kivéve az alapítás évét, akkor a Közgyűlés határozza meg - és közzéteszi az Egyesület honlapján.

A tiszteletbeli tagság erkölcsi támogatást jelent, a tiszteletbeli tagot anyagi kötelezettség nem terheli.

1/3 Az Egyesület tagjai lehetnek azon jogi személyek (egyesületek, önkormányzatok, társaságok, alapítványok, stb.) amelyek csatlakozási szándékukat saját alapszabályuk szerint kinyilvánították és képviselőjüket a belépési nyilatkozat aláírására felhatalmazták.

 

1/4 A tagsági viszony megszűnése:

a.) kilépéssel

b.) kizárással,

c.) törléssel

d.) elhalálozással

e.) jogi személyek esetén a szervezet jogutód nélküli megszűnésével,

f.) tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával.

1/5 A tag kilépési szándékát az Egyesület elnökének írásban tartozik bejelenteni.

1/6 Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki az Alapszabály rendelkezéseit nem tartja be, vagy az Egyesület érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A kizárásra vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következő közgyűlésen döntésre a közgyűlés elé terjeszteni. A kizáráshoz a Közgyűlés 2/3-os többségű határozata szükséges.

 1/7 A tagok sorából való törlést az Elnökség javaslatára a Közgyűlés rendeli el.

1/8 Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére egy negyedévig nem tesz eleget.

1/9 Tiszteletbeli tag cím megvonható, amennyiben a tiszteletbeli tag tevékenységével közvetlenül és szándékosan akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását, a céljai elérése érdekében végzett feladatellátását. A tiszteletbeli tag cím megvonását bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A cím megvonására vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következő közgyűlésen döntésre a közgyűlés elé terjeszteni. A tiszteletbeli tag cím megvonásához a Közgyűlés 2/3-os többségű határozata szükséges.

 

5. §

Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

 

1.) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a.) Az egyesület minden rendes tagja a közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik. Az Egyesület tisztségeire választható minden rendes tagsági viszonnyal rendelkező tag, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgárságú és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

b.) Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, módosításában és végrehajtásában, az Egyesület szervezeti felépítésének meghatározásában és módosításában.

c.) Részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain. Igényt tarthat az Egyesület kiadványaiban való szereplésre.

d.) Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes és kedvezményes szolgáltatásokat, részesülhet a különböző szakmai kapcsolatokból származó előnyökből. Az Egyesület által szervezett eseményeken elsőbbséget élvez.

e.) Javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben és kifogást emelhet az Egyesület Alapszabályt sértő határozata ellen.

f.) Felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tevékenységéről, amelyre annak tisztségviselői érdemben válaszolni kötelesek. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába.

g.) Igényelhetik az Egyesület közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeikhez.

2.) Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:

a.)  Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén.

b.) Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.

c.) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit.

3.) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival.

 

4.) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

a.) Az Egyesület rendes tagja köteles az Alapszabály betartására és az Alapszabállyal ellentétes tevékenységek haladéktalan jelentésére és megakadályozására.

b.) Rendszeresen és tevékenyen részt venni az Egyesület munkájában, elősegítve az Egyesület általános és konkrét céljainak megvalósulását.

c.) Önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni.

d.) Az Egyesület Közgyűlésének határozatait végrehajtani.

e.) A tagdíj megfizetése tárgy hónap 15. napjáig.

5.) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:

a.) Az Alapszabály betartása.

b.) Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi, illetve más módon történő támogatása.

c.) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

d.) A tagdíj megfizetése tárgy hónap 15. napjáig.

e.) Az Egyesület eredményes tevékenységét elősegítő új lehetőségek, kapcsolatok, együttműködések jelzése, kezdeményezése.

6.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a.)Az Alapszabály megismerése és tartalmi elemeinek tiszteletben tartása.

b.) Az Egyesület erkölcsi támogatása, presztisének emelése.

 

6. §

Az egyesület szervezeti felépítése

1.) Az Egyesület szervei:

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Az Egyesület éves árbevétele nem haladja meg az 5 millió Ft-ot ezért, az 1997. évi CLVI.

törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges.

 

2.) Az Egyesület tisztségviselői:

a.) Elnök

b.) Alelnök

c.) Titkár

3.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a szervezet rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége. Jogi személy tagokat a közgyűlésen az általuk delegált és szavazati joggal felruházott egy-egy természetes személy képviseli. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

4.) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.

A közgyűlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a rendes tagok legalább 1/3 része írásban, az indokok megjelölésével kéri. A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. Az összehívás végrehajtásáról a titkár gondoskodik, a közgyűlés helyéről, idejéről írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal értesíti a tagokat.

A közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele (50 % + 1 fő) jelen van. Határozatképtelenség miatt elnapolt és ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, azonban ebben az esetben az Alapszabály módosításáról nem lehet dönteni. A megismételt közgyűlés meghívójában fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a közgyűlés a korábbi határozatképtelen közgyűlésen tárgyalt napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés összehívására a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok érvényesek. A közgyűlést össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az egyesület elnöke és titkára és a jelenlévő rendes tagok közül egy tag ír alá.

5.) A közgyűlés jogosult:

a.) Nyílt szavazással megválasztani az Elnököt, az Alelnököt, a Titkárt, jogosult a tisztségviselőket felmenteni.

b.) az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót, az éves beszámolót és az Egyesület jelentését megvitatni és elfogadni, vagy elutasítani.

c.) Az Egyesület Alapszabályát elfogadni, módosítani, kiegészíteni. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkotni.

d.) A tagfelvételről, tag törléséről, tiszteletbeli tagságról dönteni, tagkizárás tárgyában dönteni, tiszteletbeli tagi cím megvonása tárgyában dönteni.

e.) Az Egyesület céljai és feladatai közé tartozó tevékenységet meghatározni és végezni.

f.) A rendes és pártoló tagok tagdíjának összegére javaslatot tenni.

g.) Az Egyesület megalakulását, feloszlását, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülését kinyilvánítani.

h.) Az éves költségvetést, az egyesületi gazdálkodás fő irányait meghatározni, a költségvetést szükség esetén módosítani.

i.) Döntést hozni, minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.

6.) Az Egyesület határozatait, döntéseit, ajánlásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Egyesület feloszlásáról valamint más társadalmi szervezettel való egyesüléséről csak az összes tag 2/3-os többséggel hozott határozatával lehet érvényesen dönteni. 

7.) Az Egyesület személyi kérdésekben titkos szavazást is tarthat, ha a Közgyűlés határozatképes, és a jelenlévő többség ezt kifejezetten igényli. Az igényt a szavazás megkezdése előtt bármely tag bejelentheti az Elnöknek, aki ezt követően titkos szavazás lebonyolítását rendeli el.

8.) Az Egyesület működésével összefüggő gazdálkodás adminisztratív bonyolításáért a közgyűlés által választott Elnök és Titkár felel.

9.) Az Elnökség összetétele:

a.) Az Elnökséget a közgyűlésen megválasztott tisztségviselők alkotják. Tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK 685. §-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

b.) Az Elnökség megbízatását a Közgyűléstől 1 évre kapja. Az Elnökségi tag tisztségéből felmenthető, amennyiben három egymást követő elnökségi ülésen nem vesz részt úgy, hogy távolmaradását előzetesen nem jelzi, és utólag sem igazolja.

c.) Az Elnökség az egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre.

10.) Az Elnökség feladata és hatásköre:

a.) Az Elnökség az Egyesület operatív és koordináló testülete. Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, kidolgozza az éves program és feladattervezetet, valamint az ülésterveket és költségvetést. Gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről.

b.) Segíti a működéshez szükséges feltételek megteremtését, pénzforrások felderítését, pályázatok elkészítését. Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot belső munkamegosztás alapján. Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról.

c.) Az éves költségvetés függvényében, az egyesület éves munkatervében határozza meg az egyesület által nyújtandó, ill. szervezett, bárki által igénybe vehető szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások jegyzékéről, az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról, időpontjáról, helyéről, valamint az egyes programokról az Egyesület székhelyén, a hirdetőtáblán kifüggesztett, illetve az Egyesület honlapján közzétett Hirdetmény útján rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatást nyújt.

d.) Dönt az együttműködésekről és új kapcsolatok felvételéről.

e.) Javaslatot tehet tiszteletbeli tagságra, felmentésre, kitüntetésre. Javaslatot tesz tag törlése tárgyában.

f.) Dönt két közgyűlés közötti időszakban, az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

g.) Az Elnökség feladata a tagsággal való kapcsolattartás, információáramlás módjának kidolgozása, a tagok közötti koordináció szervezése.

h.) Végrehajtja és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait. Érvényt szerez az ajánlásoknak és javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.

i.) Tagdíjak beszedése, nyilvántartása, a tagsági viszony felülvizsgálata tagdíj nemfizetés esetén.

j.) Tagok nyilvántartása.

k.) Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről.

l.) Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

m.) Tisztségviselői hely, helyek megüresedése esetén, a soron következő Közgyűlés dönt a megüresedett tisztségviselői helyek betöltéséről.

n.) Az Elnökség határozza meg a tagok által az alapítás évére fizetendő tagdíj mértékét.

10/2. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Döntéseit, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség nem fordulhat elő. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze írásban, az ülés helyéről, idejéről a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal értesíti az elnökségi tagokat. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet minden jelenlévő Elnökségi tag aláír.

11.) A Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült jegyzőkönyvek az Egyesület székhelyén a hirdetőtáblán kifüggesztve, valamint az Egyesület honlapján közzétéve megtekinthető, illetve bárki – előre egyeztetett időpontban – az Egyesület székhelyén megtekintheti.

12.) Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és évente folyamatos sorszámmal kell ellátni.

a.) A közgyűlés és az elnökség határozatairól folyamatos elkülönült nyilvántartás készül, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya pontosan megállapítható.

b.) A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a tanácskozás lényegét, a döntést szó szerint, a döntés végrehajtásáért felelős megjelölését, a végrehajtás határidejét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A döntéseket, határozatokat 8 napon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén lévő hirdető táblára, valamint egy Egyesület honlapján, illetve azt bárki – előre egyezetett időpontban – az Egyesület székhelyén megtekintheti.

 

13.) Az Elnök tevékenysége, feladata:

a.) Vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit.

b.) Képviseli az Egyesületet más szervek, intézmények előtt.

c.)Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal és érdekképviseleti szervekkel.

d.) Szükség szerint megbízza az elnökség tagjait a feladatok valamelyikének ellátásával.

e.) Szervezi és irányítja az Egyesület gazdálkodását.

f.) Előkészíti és segíti a pénzügyi-, gazdálkodási döntések meghozatalát.

g.)Gyakorolja az utalványozási jogot. Távolléte, akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.

 

14.) A Titkár feladatai:

a.) Az Egyesület operatív feladatainak, mindennapos ügyeinek szervezése, intézése, az éves költségvetés, programtervek és üléstervek előzetes kidolgozása, a szervezet gazdálkodásának megtervezése.

b.) Az Egyesület kiadványainak előkészítése, kiadói ajánlatok összegyűjtése, a mindenkori partnerekkel, társszervezetekkel való operatív kapcsolattartás.

c.) Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolók, a jelentés, az éves beszámoló, írásos anyagok, tájékoztatók, stb. szakmai előkészítése, összeállítása.

d.) Javaslatot tesz támogatások, szponzori bevételek, egyéb működést segítő anyagi források felkutatására.

e.) Vezeti a Közgyűlés és az Elnökségi ülések jegyzőkönyveit. Gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról, kézbesítéséről, nyilvánosságra hozataláról. Biztosítja az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést, az igény közlését követő 5 napon belüli, előre egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén. 

f.) Gondoskodik az egyesület, működésének nyilvánosságáról, gondoskodik az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán, illetve az Egyesület honlapján. Gondoskodik, hogy bárki – előre egyeztetett időpontban – ezen iratokba betekinthessen.

g.) Gondoskodik az Egyesület határozatainak rögzítéséről a Határozatok Könyvében. Távolléte, akadályoztatása esetén az Elnök által a helyettesítésre kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

15.) Az egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli. Az egyesület nevében kötelezettséget vállalni, jogról lemondani csak az Elnökség szótöbbséggel hozott határozatával jogosult.

16.) Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

7.§

Az egyesület gazdálkodása, beszámolás

 

1.) A Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között.

a.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, bankszámla felett az elnök, alelnök, és a titkár rendelkezik.

b.) A bankszámla feletti rendelkezéshez ezen személyek közül két személy együttes aláírása szükséges.

2.) Az Egyesület céljai elérése, feladatai teljesítése érdekében, a szükséges mértékben, - csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet is végezhet.

 

3.) Az Egyesület bevételei:

a.) Tagsági díjak

b.) Pártoló tagok anyagi támogatásai

c.) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai

d.) Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási tevékenységből származó bevételek

e.) Pályázatok, alapítványi támogatásokból származó bevételek

f.) Szponzori és reklám bevételek

g.) Önkormányzati támogatás

h.) Célzott támogatás

4.) Az Egyesület költségei:

a) a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

d) tevékenység és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

5.) Az egyesület házipénztárt működtet, melynek kezelése a Titkár feladata, utalványozási joggal az Elnök rendelkezik.

6.) Az egyesület bankszámlán helyezi el pénzeszközeinek azon részét, mely a napi működéshez közvetlenül nem szükséges.

7.) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

9.) Az Egyesület köteles az éves gazdálkodásáról beszámolni, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg jelentést készíteni. A jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a jelentést a titkár előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel fogadja el a közgyűlés. Az éves jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

g) a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az Egyesület az éves beszámolójába jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Nyilvántartásáról, nyilvánosságra hozataláról Titkár gondoskodik. Az Egyesület székhelyén hirdető táblán való kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. Valamennyi iratba az Egyesület székhelyén – előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.

10.) A végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseknek - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116. § (3)-(6) bekezdését, 117. §-á118. §-át kell alkalmazni.

 

8.§

Az egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik:

¾    ha a Közgyűlés az egyesület feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését 2/3-os többséggel meghozott határozatával kimondja,

¾    ha a Bíróság az egyesületet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

A megszűnés jogutód nélküli.

 

9.§

Záró rendelkezések

1.)Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., a Polgári törvénykönyv, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló érvényes jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

2.) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok Segesden, 2013. február 02. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyták.

 

3.) Az Egyesület Alapszabályát a Somogy Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt az Alakuló Közgyűlés napját követő 30 napon belül benyújtja.

 

Kelt: Segesd, 2013. február 02.